Praktijkproef Standaarden STOP TPOD

Ontwikkelpartners KOOP (Kenniscentrum Officiële Overheids Publicaties) en Geonovum werken samen aan de ontwikkeling van de STOP-TPOD-standaarden ten behoeve van het uitwisselen van omgevingsdocumenten in het kader van de Omgevingswet. Uitwisseling tussen het bevoegd gezag en de zogeheten LVBB Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen.

In het 3e kwartaal van 2017 is er een praktijkproef vanuit het project Standaarden (PR04) van het programma DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) samen met softwareleveranciers, dienstverleners en vertegenwoordigers vanuit de vier bestuurslagen van het bevoegd gezag uitgevoerd. De deelnemers hebben zelf hun proefgevallen (binnen de reikwijdte van de proef) samengesteld en met professionals vanuit het programma DSO uitgevoerd. Het oogmerk van deze praktijkproef was om de huidige versie van de STOP-TPOD-standaard, die grotendeels langs expertmatige weg tot stand is gekomen bij gebrek aan representatie voorbeelddocumenten en ontworpen processen, te toetsen op praktische bruikbaarheid. Bruikbaarheid vanuit vier invalshoeken te weten, juridische optiek, informatiekundige optiek, implementeerbaarheid in applicaties en toepasbaarheid in werkprocessen.

Binnenkort (medio oktober 2017) worden de ervaringen met de deelnemers geëvalueerd. Deze evaluatie komt via de website van het programma DSO en GEONOVUM beschikbaar.

Als heb ik het initiatief tot de praktijkproef genomen om enerzijds de dialoog tussen software-leveranciers, dienstverleners en gebruikende overheden te stimuleren. Een dialoog die over zowel gebruiksfunctionaliteit in maak/muteerprogrammatuur voor omgevingsdocumenten als over de bruikbaarheid van de standaard daarin gaat. Ook realiseerdme dat de veranderopgave aan zowel de juridische kant als bij de herinrichters van werkprocessen bij bevoegde gezag door de standaard geraakt worden. Naarmate men namelijk kiest voor meer betekenisvol vastleggen van besluiten (waardoor men zowel mensleesbare als machineleesbare regeltekst realiseert (inclusief bijbehorende semantiek en werkingsgebieden), wordt de nagestreefde ambitie van de Omgevingswet (Ow) beter implementeerbaar in het DSO-stelsel. Maar tegelijk neemt daarmee ook de veranderopgave in denken en doen (anders modelleren van de regeltekst) toe. De digitalisering genereert een fasesprong in de betekenisvolheid en objectgerichtheid van modelleren van de regeltekst.