Review Governance ICT aanvalsprogramma Nationale Politie

Onze opdrachtgever bij de Nationale Politie bij het behandelen van de rapportage:

“De analyse van TG bestrijkt de volle breedte van de governance van het Aanvalsprogramma IV van de politie.Het rapport heeft ons scherp inzicht gegeven in de wijze waarop wij het standaard beheersingsinstrumentarium toepassen binnen dit complexe programma . Door dit inzicht te combineren met een krachtige veranderkundige analyse van de context waarbinnen het programma zich beweegt, is het voor ons een bijzonder leerzaam rapport geworden van hoge kwaliteit.”

De opdracht: Review governance aanvalsplan informatievoorziening NP

Een complex onderwerp met veel publicitaire aandacht dat om een speciale aanpak vroeg. Op het snijvlak van programmamanagement, herinrichten van de bedrijfsvoering in een dienstencentrum (SSC) en professionaliseren van de informatiehuishouding. En dat alles in de context van het samensmelten van 25 regiokorpsen naar 11 eenheden binnen één concern. Het aandeel van veranderen en samenwerken moest hier wel groot zijn. Voor de minister ven Veiligheid en Justitie een reden om een aparte reviewboard in te stellen om hem als onafhankelijk adviesorgaan te adviseren over het programma. Allemaal unieke onderdelen voor de governance op een programma met een fors palet van doelstellingen. Een klassieke audit-aanpak voor deze review vereist een expliciet normenkader. Een normenkader dat mogelijkerwijs uitgaat van de streefsituatie die op termijn bereikt kan worden. Kiezen voor een situatiebeschrijvende aanpak, waarbij waarnemingen gestructureerd en herleidbaar worden vastgelegd, biedt de mogelijkheid om te analyseren welke veranderingen in de governance een bijdrage hebben geleverd in grip op de doelrealisatie van het programma. Onderliggend boden opgestelde causale verbanden voor de aspecten van de governance houvast in het rangschikken en verklaren van de opgetekende effecten die samenhingen met de aangebrachte en onderzochte veranderingen in de governance. Het onderzoeksresultaat bood de opdrachtgever terugblik, een doorkijk en concrete aanbevelingen hoe te acteren bij het inpassen van het programma in de reguliere bedrijfsvoering. Ook werd meer specifiek de het oplijnen van werkprocessen en de IV-functie waar ICT als innoverend en als ondersteunend instrument wordt benut.